• Vma Ikon
  Det är många som ringer Det kan vara svårt att komma fram eftersom det är många som ringer. Läs mer om vad vi kan svara på i telefon.

Så här hanterar vi personuppgifter för dig som är medlem

Vi behandlar många uppgifter om dig som medlem. För att skydda dina uppgifter följer vi EU:s dataskyddsförordning och andra kompletterande lagar. Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter, syftet med behandlingen, vilka rättigheter du har och om dataskyddsombudet.

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (förkortning Kommunals a-kassa) registrerat med organisationsnummer 802005-4881 och med huvudkontor på Barnhusgatan 6, 111 23 Stockholm.

A-kassorna är föreningar som enligt lag har ett myndighetsutövande uppdrag.

Vi använder dina uppgifter när vi hanterar ditt medlemskap och när vi utreder samt betalar ut ersättning till dig. I vårt myndighetsuppdrag gör vi även kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. Vi har också andra skyldigheter som gör att vi använder dina uppgifter, till exempel vid bokföring, skuldhantering eller när vi underrättar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt.

Vi behandlar även personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och service till dig som medlem. Vi kan exempelvis be dig delta i en medlemsundersökning eller att vi spelar in telefonsamtal i utbildningssyfte.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag. Vi gör detta huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i vår myndighetsutövning. Vi kan även göra vissa behandlingar med stöd av samtycke från dig, med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller med stöd av att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 a, c och e).

Vi lämnar i förekommande fall ut personuppgifter till följande mottagare:

Din nya a-kassa

När du söker medlemskap i en ny a-kassa för vi över uppgifterna om ditt medlemskap. Om du söker ersättning från den nya a-kassan för vi också över ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos oss, läs mer i 48 e § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 a § förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF.

Arbetsförmedlingen

När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Arbetsförmedlingen:

 • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade veckor du har arbetat eller fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter,
 • om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket datum,
 • om du har varnats eller stängts av från rätt till ersättning,
 • beslut som vi fattat med anledning av ett meddelande från Arbetsförmedlingen,
 • beslut om godkänt extraarbete,
 • beslut om att du i vissa fall har rätt till ersättning samtidigt som du studerar.

Se 48 b § ALF och 21 § FALF.

Försäkringskassan

När du har ersättning från oss lämnar vi följande uppgifter till Försäkringskassan:

 • omfattningen på ersättningen
 • hur mycket du vill och kan arbeta
 • eventuella hinder för ersättning
 • om det betalats ut ersättning från oss, se 48 d § ALF och 24 § FALF.

Skatteverket

När du har ersättning från oss lämnar vi kontrolluppgift för ränteutgifter och arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Det innebär att vi redovisar utbetalningar och skatteavdrag månadsvis, se 26 kap. skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.

Pensionsmyndigheten

När du har ersättning från oss har vi en skyldighet att lämna uppgifter till Pensionsmyndigheten enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF

Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol

Om Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol begär det lämnar vi uppgifter om dig som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension, se15 kap. 13 § andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen

Vi lämnar uppgifter om din ersättningsrätt till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen.

EU- eller EES-land

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

 • Vi lämnar ut uppgifter om fullgjorda försäkrings- och arbetsperioder om du har sökt ersättning vid arbetslöshet i ett annat medlemsland.
 • Vi kan lämna ut uppgifter om beslutade återkrav av arbetslöshetsersättning och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats ut i annat EU- eller EES-land.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om en personuppgiftsincident inträffar kan vi behöva lämna information till IMY om vilka uppgifter som röjts och för vem.

Swedbank

När du får ersättning från oss lämnar vi uppgifter till Swedbank för att kunna betala ut ersättningen.

Kronofogdemyndigheten

Om du har ersättning från oss och Kronofogdemyndigheten har ett utmätningsärende på dig är vi skyldiga att lämna följande uppgifter till dem:

 • ditt namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
 • att vi har fått en ansökan om ersättning från dig,
 • hur mycket ersättning vi betalar ut till dig och datum för utbetalning av ersättning,
 • din ersättning per dag och hur mycket skatt vi drar på din ersättning, och
 • antal ersättningsdagar som återstår av din ersättningsperiod.

Se 4 kap. 15 § utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF.

Om vi har betalat ut ersättning till dig felaktigt, det vill säga ersättning du inte har rätt till, och du inte betalar tillbaka ersättningen, kan vi vända oss till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Det kan även hända att vi vänder oss till allmän domstol för att få en fordran fastställd där tingsrätten är första instans (gäller beslut fattade före den 1 september 2022).

Kommunernas socialnämnder

När du har ersättning från oss kan vi komma att lämna uppgifter till din kommuns socialnämnd om att vi har betalat ut ersättning till dig och omfattningen på ersättningen.

Se 11 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen

Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera

Vi lämnar dina uppgifter till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra a-kassor om vi har anledning att anta att du felaktigt har fått ett beslut om eller en utbetalning av en ekonomisk förmån i den andra organisationens verksamhet, se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Polismyndigheten

Vi är enligt bidragsbrottslag (2007:612) skyldiga att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten.

Statistiska Centralbyrån

Vi lämnar uppgifter till Statistiska Centralbyrån om medlemskap och ersättning för att de ska kunna ta fram statistik, se 94 g § lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och 7 a § förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF)

IAF kan, vid granskningar och klagomål, begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.

Förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

När du överklagar ett ärende som vi har fattat beslut i lämnar vi uppgifterna vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Justitieombudsmannen (JO)

Om du gör en JO-anmälan för att du anser att du har blivit felaktigt behandlad av oss skickar vi dina uppgifter till Justitieombudsmannen.

Justitiekanslern (JK)

Om du gör en anmälan till JK för att du har ett skadeståndsanspråk eller lämnar ett klagomål på vår handläggning skickar vi dina uppgifter till Justitiekanslern.

Brottsförebyggande rådet

Vi lämnar uppgifter till Brottsförebyggande rådet för statistiska ändamål.

Riksrevisionen

Vi lämnar uppgifter till Riksrevisionen vid dess granskningar.


Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter med hänvisning till att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art 6.1 e).

Exempelvis:

Tolk/översättare

Om vi i ett enskilt ärende bedömer att det finns behov av tolk eller översättare kan vi komma att lämna ut uppgifter till dem för att få hjälp med översättning enligt 13 § förvaltningslagen (2017:900).

Nöjd kundundersökning (NKI)

Som ett led i vårt arbete med att förbättra vår verksamhet och service kan vi komma att lämna uppgifter till företag som genomför medlemsundersökningar för vår räkning.

I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig när du ansöker om medlemskap eller ersättning. När vi enligt lag får och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning kan vi hämta följande uppgifter:

Din tidigare a-kassa

När du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med hos oss hämtar vi vissa uppgifter från din gamla a-kassa, se 48 e § ALF och 25 a § FALF.

Intygsgivare till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare

Vanligtvis begär vi uppgifter från dig som medlem. Vi är skyldiga att utreda vidare om intyg saknar information, är missvisande eller där frågetecken finns kring informationen. Vi kan då komma att kontakta intygsgivaren, exempelvis din arbetsgivare, för att hämta in uppgifterna direkt. Uppgifterna som vi hämtar in direkt delges alltid dig om det har betydelse inför ett beslut.

Arbetsförmedlingen

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du är registrerad som arbetssökande, deltar i program eller avbrutit ett program från Arbetsförmedlingen, se 48 a § ALF och 20 § FALF.

Försäkringskassan

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan. Vi får även uppgift om föräldraskap. Se 48 c § ALF och 22 § FALF.

Vi sparar frågor från Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning för att kontrollera om du i framtiden skulle söka ersättning för samma period.

Skatteverket

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om din inkomst från Skatteverkets beskattningsdatabas så att vi ska kunna beräkna och kontrollera din ersättning från oss, se 8 d § förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Pensionsmyndigheten

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten, se 48 c § ALF och 22 a § FALF.

Centrala Studiestödsnämnden

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om du har sökt eller beviljats studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), se 48 c § ALF och 23 § FALF.

Kronofogdemyndigheten

När du har ersättning från oss får vi uppgifter om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Vi använder uppgifterna för att kunna hantera våra fordringar enligt god inkassosed.

EU-land eller EES-land

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) fattar beslut om du får söka arbete i en annan EU-stat samtidigt som du har ersättning från oss. Beslutet överförs till oss och om du söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.

Vi hämtar uppgifter om försäkrings- och arbetsperioder i annat EU- eller EES-land om du behöver tillgodoräkna dig perioder när du söker ersättning hos oss.

Vi kan hämta uppgifter om pågående utbetalningar av socialförsäkringsförmåner i andra EU- eller EES-länder och begära avräkning för skulder mot ersättning som har betalats i annat EU- eller EES-land.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är medlemsländer skyldiga att utbyta informationen med varandra elektroniskt.

Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten med flera

Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos oss.

SPAR

Vi hämtar dina folkbokföringsuppgifter från SPAR, Statens personadressregister.

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras/rensas. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i våra arkivföreskrifter. Gallringtiderna för allmänna handlingar som gäller våra register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3 §, gallras dock inte. Även bokföringslagen (1999:1078) ställer krav på att vi ska spara uppgifter viss tid. De uppgifter som omfattas av lagen ska bevaras sju år efter slutet av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Rätt till information

Du har rätt att få information när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ska lämna information om personuppgiftsbehandlingen både när vi samlar in uppgifterna och när du begär det. Om du begär att få information om vilka personuppgifter vi har om dig, ett så kallat registerutdrag, har vi i normalfallet 30 dagar på oss att skicka det.

Det finns också vissa tillfällen när vi ska ge dig särskild information. Det kan vara om det inträffar en personuppgiftsincident hos oss, det vill säga ett dataintrång eller liknande, och det finns risk för identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är av betydelse för vårt uppdrag.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Enligt dataskyddsförordningen kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte behövs för myndighetsutövning. I vårt fall handlar behandlingen av personuppgifter nästan alltid om myndighetsutövning. Vi måste även radera dina uppgifter:

 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket,
 • om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse,
 • om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är korrekta.

När begränsningen upphör ska vi informera dig om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Du kan i förekommande fall när som helst återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Rätten till dataportabilitet

Dataportabilitet innebär att du ska kunna flytta dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör. Rätten till dataportabilitet gäller när vi behandlar dina personuppgifter utifrån samtycke eller avtal och gäller bara för de personuppgifter du själv lämnat. I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter utifrån myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse och inte utifrån samtycke eller avtal.

Om du väljer att byta till en annan a-kassa är vi skyldiga att lämna uppgifter i ett så kallat övergångsbevis. Övergångsbeviset innehåller bland annat uppgifter om ditt medlemskap, ersättningsperioder och uppgifter om eventuella sanktioner. När vi lämnar dessa uppgifter är det med stöd av myndighetsutövning, inte utifrån ditt samtycke eller ett avtal.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från oss.

Vår handläggning och vårt beslutsfattande är till viss del automatiserad:

 • Vi beviljar medlemskap automatiskt om inträdesbegäran är gjord via webben. Avslag på inträdesbegäran fattas dock av en handläggare.
 • Information om att deltidsveckor påbörjats skickas ut automatiskt om du fyllt i arbete på tidrapporterna.
 • Information om att deltidsveckorna håller på att ta slut skickas ut automatiskt.
 • Om Arbetsförmedlingen meddelar oss att du inte lämnat in din aktivitetsrapport i tid, i enlighet med 43 § p 2 ALF, kommer vi att automatisk kommunicera uppgifterna med dig och om det är aktuellt, automatiskt fatta beslut om att innehålla ersättningsdagar. Det slutliga beslutet fattas dock av en handläggare och alla beslut är överklagningsbara. Automatiseringen sker baserat på givna regler och rutiner. Om villkoren för automatiserad kommunicering inte är uppfyllda stoppas den automatiska kommuniceringen och det blir en manuell hantering.

Vi använder oss inte av profilering i någon del av vår automatiserade hantering. Artikel 22 i dataskyddsförordningen är därmed inte tillämplig.

Vi spelar in alla telefonsamtal för utbildning och uppföljning. Syftet med det är att kunna följa upp kvaliteten på medarbetarens hantering av samtal och som stöd vid hotfulla samtal.

Utöver innehållet i samtalet behandlar vi telefonnummer och personnummer om det lämnats av dig. Samtalen sparas i 7 dagar om det inte blir nödvändigt för oss att spara det längre tid för administration kring anmälan av hot. Vi kan då komma att dela dina personuppgifter med polisen.

Kontakta oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

Telefon 0771-25 80 00

Kommunals a-kassas dataskyddsombud: dataskyddsombud@kommunalsakassa.se

Maria Kilander

Box 1066
101 39 Stockholm

Om du anser att Kommunals a-kassa behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
140 20 Stockholm

Besök www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela:

Kontakt

Har du kollat på frågor och svar eller använt vår smidiga sökfunktion? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svaren du söker på webbplatsen finns det flera sätt att kontakta oss.

Följ oss:

Mina sidor Länk till annan webbplats.
Skicka meddelande via Mina sidor för att få svar på frågor och komma i kontakt med din handläggare.

Telefonnummer 0771-25 80 00
Öppet: Måndag-fredag kl. 9.00-11.00.

Skicka handlingar till:
Kommunals a-kassa
FE 51
930 88 Arjeplog